استخدام شركت مهندسين باختر مشاور در تعدادي از شهرستان هاي استان مركزي و لرستان

تاریخ انقضا :1398/4/29

کد :91182

 شركت مهندسين باختر مشاور به منظور حفاظت از تاسيسات پست هاي انتقال و فوق توزيع برق در تعدادي از شهرستانهاي استان مركزي و لرستان (مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاري
 اقدام به جذب نيروي انساني در شغل نگهبان جمعاً به تعداد 20 نفر صرفا از ميان برادران بومي واجد شرايط درچارچوب قانون كار و از طريق برگزاري آزمون كتبي مصاحبه و گزينش به كار گيري مي نمايد.
شرايط عمومي متقاضيان
1 ) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2) اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3 ) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4 ) عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
5 ) نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
6 ) عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت ، پيماني و يا كار مشخص با دستگاههاي اجرايي در زمان ثبت نام
شرايط اختصاصي
1 ) شرايط تحصيلي: داشتن مدرك تحصيلي ديپلم با تاريخ فراغت از تحصيل حداكثر تا زمان برگزاري آزمون در مورخ 04 / 05 / 98 قابل قبول مي باشد و لذا در صورت ارائه مدرك تحصيلي بالاتر تنها ملاك مدرك تحصيلي ديپلم خواهد بود.در غير اينصورت حذف خواهند شد.
أ. ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل ، كارت پايان خدمت و سن داوطلبان ، زمان برگزاري آزمون در مورخ 04 / 05 / 98 مي باشد. (ملاك فراغت از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي باشد.)
ب. مسئوليت صحت و سقم اين مورد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
2) شرايط نظام وظيفه: انجام خدمت دوره نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم مشروط به اينكه علت معافيت پزشكي مانعي در انجام وظايف محوله ايجاد ننمايد.
تذكر: دارندگان معافيت پزشكي مي بايست در صورت قبولي در آزمون نسبت به تكميل فرم معاينات پزشكي  موجود در سايت اقدام نموده و فرم مذكور را پس از تاييد پزشك معتمد شركت برق منطقه اي باختر در زمان تطبيق مدارك ارائه نمايد. تاريخ ترخيص از خدمت يا تاريخ معافيت مندرج در كارت بايد قبل از روز برگزاري آزمون كتبي باشد.
3 ) شرايط سني :
أ. داشتن شرايط سني حداكثر 25 سال تمام(متولدين بعد از تاريخ 04 / 05 / 73 )
ب. ملاك محاسبه حداكثر سن تاريخ آزمون  04 / 05 / 98 مي باشد. داوطلبين توجه داشته باشند كه بجز موارد عنوان شده ذيل ، سن ايشان به هيچ عنوان نبايد از حداكثر سن مقرر تجاوز نمايد. لازم به ذكر است موارد زير با ارائه تاييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده مي شود.
•سابقه كار مفيد حداكثر 5 سال ) 60 ماه( مشروط به ارائه تائيديه سازمان مربوطه و گواهي پرداخت حق بيمه به سازمان هاي بيمه معتبر ممهور به مهر بيمه
•مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظيفه به حداكثر سن مقرر در آگهي اضافه مي شود.
ج. در هر صورت حداكثر سن از 32 سال تجاوز نخواهد كرد .
•شرايط سني ايثارگران تابع موارد عنوان شده در شرايط ايثارگران مي باشد.
4 ) شرايط ايثارگران :
أ. جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانبازان 25 % به بالا و فرزندان ذكور آزادگاني كه حداقل يكسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معاف ميباشند.
ب. افراد خانواده معظم شهدا ) شامل پدر و برادر  تا ميزان 5 سال
ج. رزمندگان كمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه
د. رعايت شرط كسب حد نصاب نمره آزمون براي مشمولين سهميه 25 %ايثارگران الزامي نمي باشد.
ه. جذب ايثارگران در سهميه مشخص شده صرفاً از طريق شركت در آزمون و رقابت با ساير داوطلبان ايثارگر مي باشد.
تذكر: ايثارگران سهميه بيست و پنج درصد و پنج درصد:
ايثارگران سهميه بيست و پنج درصد: شامل جانبازان ، آزادگان ، فرزندان ذكور شهدا و فرزندان ذكور جانبازان 25 % به بالا و فرزندان ذكور آزادگاني كه حداقل يكسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا مي باشند.
ايثارگران سهميه پنج درصد : شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان ذكور آنان وفرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد  25 % و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت مي باشند
نكته مهم :
** تنها معرفي نامه هاي تاييد شده از مراكز ذيل قابل قبول مي باشد و ساير مراجع مورد تاييد قرار نمي گيرد.
1 - معاونت نيروي انساني هريك از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان خود
2 - معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي
3 - معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران
5 ) بومي بودن : داوطلب بايد بومي شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند ،داوطلب بومي شهرستان تلقي مي گردند:
أ. شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا يكي باشد.
ب. همسر و فرزندان كارمندان رسمي ، پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان يكي باشد.
ج. داوطلب حداقل دو سال از سنوات تحصيلي را بصورت متوالي يا متناوب و در شهرستان مورد تقاضا طي كرده باشد.
د. داوطلب حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذكر: مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن داوطلب ، آخرين تقسيمات كشوري اعلام شده توسط وزارت كشور در زمان ثبت نام مي باشد.
 شرايط جسمي و حركتي
1 ) برخورداري از سلامت جسماني ، قدرت تحرك و توانايي انجام وظيفه نگهباني و نداشتن بيماريهاي خاص يا تصادفي كه منجر به استفاده از پلاتين در بدن باشد.
2 ) داشتن صلاحيت حراستي انجام مصاحبه توسط حراست مربوطه
3 ) نداشتن لكنت زبان ، سنگيني شنوايي و نمره بالاي بينايي
4 ) حداقل قد 170 سانتي متر ، حداكثر وزن 120 كيلوگرم با رعايت تناسب اندام و امكان تحرك و چابكي لازم
5 ) قبولي در آزمون هاي علمي ، آمادگي جسماني ، ورزشي و مصاحبه و گزينش.
 ساير شرايط
1 ) كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه كارت ، گواهي خدمت نظام وظيفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضي مكلف است پيش از پايان مرحله گزينش نسبت به ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني اقدام نمايد.
2 ) انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداكثر به ميزان 2 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه در حد نصاب نمره آزمون اختصاصي و عمومي تعيين شده را كسب نموده اند ، به ترتيب بالاترين مجموع نمرات آزمون عمومي انجام خواهد شد.
3 ) در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير مرتبط در آگهي، در آزمون شركت نمايد از ادامه اشتغال وي در هرمرحله حتي پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.
4 ) انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر ميباشد . ضمناً اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تاييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت آزمون به نشاني www.bakhtarmoshaver.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
5 ) مهلت ارائه اصل مدارك لازم از سوي پذيرفته شدگان شامل مدرك تحصيلي ديپلم ، شناسنامه ، كارت ملي ، مدرك وضعيت نظام وظيفه و مدرك بومي بودن به منظور تطبيق مدارك و تكميل پرونده براي انجام مصاحبه ، حداكثر 5 روز پس از اعلام نتايج آزمون مي باشد.
6 ) مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت بكارگيري،لغو و بلا اثر ميگردد .
7 ) پذيرفته شدن كليه متقاضيان مشروط به دارا بودن شرايط فيزيكي مورد نياز براي مشاغل مربوطه مي باشد .
8 ) لازم به ذكر است متقاضيان شركت كننده در آزمون بايد فقط ساكن شهرستان هاي حوزه جغرافيايي شغل انتخاب شده مطابق جدول شماره يك باشند و شهرستان هاي ساير مناطق كشور حق شركت در آزمون را ندارند.
9 ) ملاك محدوده هاي جغرافيايي، آخرين تقسيمات كشوري اعلام شده مي باشد.(فايل اكسل  موجود در سايت ).
10 ) در صورت نبود متقاضي براي سهميه ايثارگران، سهميه مذكور به داوطلبان آزاد تخصيص خواهد يافت.
 مراحل ثبت نام:
1 ) داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي بايست از روز دو شنبه مورخ 03 / 04 / 98 حداكثر تا پايان روز جمعه مورخ 29 / 04 / 98 با مراجعه به سايت
 http://ksh-ieht.ir   نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
2 ) داوطلبان ميبايست مبلغ 800،000 ريال را بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه موجود در سايت اقدام نمايند، لازم به ذكر است هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.
3 ) ثبت نامه در روز هاي اوليه و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.
4 ) مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.
5 ) ارائه كارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روي كاغذ( و كارت ملي هنگام ورود به حوزه الزامي است در غير اين صورت از ورود داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تذكر: در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطلاع رساني لازم از طريق پايگاه اينترنتي  www.bakhtarmoshaver.ir و     http://ksh-ieht.ir    بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن، رعايت و انجام آن ها مي باشند.
 زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون :
1 ) داوطلبين جهت دريافت كارت شركت در جلسه آزمون مي بايستي از روز شنبه مورخ 30/04/98تا 03/05/ 98با مراجعه به سايت http://ksh-ieht.ir و www.bakhtarmoshaver.ir نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند.
2 ) آزمون در روز جمعه مورخ 04/ 05 / 98 در مركز استان هاي مركزي و لرستان به صورت متمركز برگزار مي گردد.
-زمان و محل دقيق برگزاري آزمون در كارت شركت در آزمون درج مي گردد.
 نحوه اعلام نتيجه:
1 ) تعيين حد نصاب علمي: شرط لازم و( نه كافي) انتخاب داوطلبان جهت معرفي به مصاحبه و ساير مراحل ، كسب حد نصاب لازم در آزمون كتبي بوده و مطابق قواعد زير مي باشد. پس از برگزاري آزمون، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه هاي عمومي)ضريب 2 ( و تخصصي)ضريب 3 ( محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد ) 50 درصد( بالاترين نمره مكتسبه در آن آزمون مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار مي گيرد.
پس از تعيين حد نصاب در هر آزمون ، داوطلبان فاقد حد نصاب ، از ساير مراحل حذف مي گردد. كسب حد نصاب نمره علمي لازم در آزمون هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نمي كند.
2 ) اعلام ليست اوليه دو برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك
3 ) اعلام تاريخ و زمان مصاحبه به داوطلبان
4 ) انجام مصاحبه حضوري
5 ) معرفي به گزينش انتخاب يك برابر: پس از برگزاري مصاحبه ، معرفي افراد به گزينش بر اساس مجموعه نمره كل
نهايي و با در نظر گرفتن امتيازات و سهميه ها به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش نفر اصلي خواهد بود
ساير موارد:
1 ) قبولي در آزمون به منزله بكارگيري قطعي نمي باشد بلكه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي، گواهي سلامت و اخذ عدم سوء پيشينه از مراكز ذيصلاح نيز الزامي مي باشد.
2 ) پذيرفته شدگان نهايي مي بايست آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهرهاي استان حوزه فعاليت شركت برابر قرارداد را داشته باشند و تعهد محضري مبني بر اين مورد را در هنگام عقد قرارداد ارائه نمايند.
3 ) در اين آزمون ، هر داوطلب ميتواند صرفاً براي يك رشته شغلي ثبت نام نمايد .
4 ) پذيرفته شدگان اين آزمون براي همكاري با شركت مهندسين باختر مشاور و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون كار بوده و هيچگونه تعهد استخدامي در مجموعه شركت هاي كارفرما و يا تمديد قرارداد در سالهاي بعد، ايجاد نخواهد كرد.
5 ) دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك تحصيلي معادل حق شركت در آزمون را ندارند . بديهي است عقد قرارداد با پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در آگهي مي باشد .
6 ) با توجه به اينكه مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي توسط مجري آزمون بررسي خواهد شد لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان به ويژه مدارك ايثارگري ، بومي بودن و سابقه اشتغال غير رسمي براي محاسبه حداكثر سن، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد ،هيچگونه حق و امتيازي براي متقاضي ايجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتيجه اوليه ، مصاحبه ، گزينش و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب از ساير فرآيند جذب حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد .
7 ) مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسي مدارك مصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مرحله بعدي محروم گرديده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر مي شود .
8 ) پذيرفته شدگان نهايي با تشخيص شركت ، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشي مورد نياز و با هزينه شركت خواهند بود، بديهي است هزينه هاي مربوطه درصورت انصراف پذيرفته شده پس از حضور در دوره هاي آموزشي عيناً اخذ خواهد شد.
9 ) عدم ارائه مدارك توسط پذيرفته شدگان نهايي در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقي و شركت نسبت به جايگزيني از محل نيروهاي ذخيره اقدام مي نمايد.
جدول شماره 1 : جدول شغل محل هاي امتحاني
 
سهميه ايثارگري 5 % فقط شامل داوطلبين بومي شهرهاي خنداب - جاورسيان مي باشد.
درصورت عدم وجود داوطلبين براي سهميه ايثارگري ، سهميه مذكور از محل  سهميه آزاد تأمين مي گردد.


 


 

 

سایت های مرتبط