استخدام دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تاریخ انقضا :1398/4/31

کد :91350

 دانشگاه علوم پزشكي تبريز با توجه به اعلام نياز آموزشي دانشكده پزشكي از فارغ التحصيلان مقطع دكتري رشته روانشناسي باليني دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان محترم جهت ارائه پرونده تا پايان وقت اداري مورخ ۲۰/ ۴/ ۹۸ به معاونت آموزشي دانشكده پزشكي مراجعه نمايند. مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.
۱    روانشناسي باليني    دكتري    ۱    زن /مرد
شرايط عمومي
– تدين به دين مبين اسلام با يكي از اديان رسمي كشور
– تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
– عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن
– عدم وابستگي استخدامي به سازمانها، موسسات آموزشي عالي ويا ساير نهادهاي دولتي
حداقل شرايط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي آموزشي – متعهد خدمت در
دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
داشتن معدل ۱۷ و بالاتر در كليه مقاطع تحصيلي دكتري حرفه اي ،ارشد و Ph.D
داراي مدرك معتبر زبان انگليسي (براساس آئين نامه وزارتي)
داشتن حداقل يك مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول يا نويسنده رابط
كسب حداقل ۷۰% نمره آزمون مصاحبه
تعهد كسب امتياز ساليانه حداقل ۳۰ امتياز بر اساس شاخص هاي ذيل :
الف) فعاليت آموزشي: ( حداقل ۱۲ امتياز ، حداكثر ۲۴ امتياز)
ارائه فعاليت تدريس به عنوان مدرس حداقل ۱۲ واحد درسي سالانه يا حداقل ۸۰ درصد فعاليت باليني مورد انتظار با تاييد بخش ،مدير گروه و دانشكده مربوطه (هرواحد درسي ۵/۱ امتياز)
فعاليت تحقيقاتي: (حداقل ۵ امتياز )
۱) چاپ مقاله
چاپ حداقل يك مقاله ISI به عنوان نويسنده رابط (هر مقاله ۵ امتياز)
نفر اول يانويسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: ( هرمقاله ۳ امتياز)
به ازاءچاپ هرمقاله نفراول يانويسنده رابط در مجلات ليست سياه (سامانه نوپا) ۵- امتياز
نفرغيرازاول يانويسنده غير رابط مقالاتISI : هرمقاله ۱ امتياز IF +5/0
نفرغيرازاولي انويسنده غيررابط مقالات PubMed يا Scopus: هرمقاله ۵/۰ امتياز
به ازاءچاپ هرمقاله نفرغيراول يانويسنده غيررابط درمجلات ليست سياه (سامانهنوپا) ۵- امتياز
انتظار مي رود حداقل ۷۵% فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه اعلام نياز در فراخوان جذب باشد.
۲) استنادات علمي (حداكثر ۵ امتياز)
ميزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، ۲۵/۰ امتياز
ج) فناوري
ارائه و اجراي طرح هاي فناورانه با ثبتاختراع (حداكثر هر طرح ۱۵ امتياز به عنوان مجري اصلي و ۵ امتياز براي همكار اصلي)
ارائه و اجراي طرح هاي فناورانه بدون ثبتاختراع (حداكثر هرطرح۵ امتياز براي عنوان مجري اصلي و ۳ امتياز براي همكار اصلي)
توضيح: هر گونه طرح فناورانه لازم است داراي تائيديه شوراي فناوري بوده و يا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 جذب گرنت­
گرنت­ ملي خارج دانشگاهي: به ازاي هر ۴۰ ميليون ريال، ۱ امتياز (حداكثر ۱۰ امتياز)
گرنت بين­المللي: به ازاي هر معادل ريالي گرنت ملّي، ۲ امتياز (حداكثر ۱۵ امتياز)
توضيح: براي هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

 

 

سایت های مرتبط