استخدام مهندس شيمي يا مكانيك سيالات يك شركت معتبر در شهر مشهد

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91721

 به يك مهندس شيمي يا مكانيك سيالات آقا يا خانم با حداقل دو سال سابقه كار با حقوق و مزاياي قانون كار در شهر مشهد نيازمنديم.
آدرس ايميل: info@vistatech-co.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط