آگهي جذب نيروي قراردادي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه سال 98

تاریخ انقضا :1398/6/16

کد :91728

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:  

مشاغل مورد نياز:
پزشك عمومي
پرستار
كارشناس توانبخشي فيزيكي ۱
كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
كارشناس بينايي سنجي
هوشبري
كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي
كارشناس توانبخشي فيزيكي ۲
كارشناس توانبخشي فيزيكي ۳
راديولوژي
كارشناس سلامت روان
كارشناس اطاق عمل
ماما
كارشناس امور اجرايي سلامت
دندانپزشك
كاردان بهداشت خانواده

🔻تعداد موردنياز :49 نفر
🔰متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از روز دوشنبه تاريخ 1398/5/7  لغايت روز پنجشنبه تاريخ1398/5/17  نسبت به ثبت نام و يا ويرايش ثبت نام
🔻 از طريق سايت اينترنتي azmoonkums.poorsam.ir
🔻 و همچنين سايت اينترنتي دانشگاه به آدرس kums.ac.ir اقدام نمايند.
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط