استخدام چند رديف شغلي يك شركت صنايع غذايي معتبر در استان مركزي

تاریخ انقضا :1398/6/10

کد :91749

 شركت صنايع غذايي ماسترفوده با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

عناوين شغلي مورد نياز:
1- مدير كارخانه
مقطع تحصيلي : كارشناسي , كارشناسي ارشد
حداقل سابقه كار : 5سال
محل استخدام : مركزي
شرايط : سابقه مديريتي حداقل 5 سال در شركت هاي توليدي- شرايط سني 30 تا 40 سال- محل سكونت ترجيحاً نوبران؛ در غير اين صورت ساوه و غرق آباد مورد پذيرش مي باشد.
2- مدير منابع انساني
مقطع تحصيلي : كارشناسي , كارشناسي ارشد
حداقل سابقه كار : 5سال
محل استخدام : مركزي
شرايط : سابقه مديريتي حداقل 5 سال در شركت هاي توليدي- شرايط سني 30 تا 40 سال- محل سكونت ترجيحاً نوبران؛ در غير اين صورت ساوه و غرق آباد مورد پذيرش مي باشد.
3- مدير انبار
مقطع تحصيلي : كارشناسي , كارشناسي ارشد
حداقل سابقه كار : 5سال
محل استخدام : مركزي
شرايط : سابقه مديريتي حداقل 5 سال در شركت هاي توليدي- شرايط سني 30 تا 40 سال- محل سكونت ترجيحاً نوبران؛ در غير اين صورت ساوه و غرق آباد مورد پذيرش مي باشد.
4- مدير فني و مهندسي
مقطع تحصيلي : كارشناسي , كارشناسي ارشد
حداقل سابقه كار : 5سال
محل استخدام : مركزي
شرايط : سابقه مديريتي حداقل 5 سال در شركت هاي توليدي- شرايط سني 30 تا 40 سال- محل سكونت ترجيحاً نوبران؛ در غير اين صورت ساوه و غرق آباد مورد پذيرش مي باشد.
5- مدير كنترل و كيفيت
مقطع تحصيلي : كارشناسي , كارشناسي ارشد
حداقل سابقه كار : 5سال
محل استخدام : مركزي
شرايط : سابقه مديريتي حداقل 5 سال در شركت هاي توليدي- شرايط سني 30 تا 40 سال- محل سكونت ترجيحاً نوبران؛ در غير اين صورت ساوه و غرق آباد مورد پذيرش مي باشد 


ارسال رزومه به: hr@masterfoodeh.com 
درج عنوان شغل درخواستي در هنگام ارسال رزومه ضروري مي باشد.
 


 

سایت های مرتبط