جذب نيرو در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تاریخ انقضا :1398/6/20

کد :91914

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نظر دارد به منظور تكميل كادر نيروي انساني خود، از ميان همكاران شاغل در واحدهاي دانشگاه، جذب نيرو در قالب شيفت دوم داشته باشد.
بر اساس اين اطلاعيه، جذب نيرو در قالب شيفت دوم به منظور فعاليت در پايگاه خبري وب دا و واحد سمعي بصري روابط عمومي دانشگاه خواهد بود و بر اين اساس علاقمندان متبحر در زمينه تصويربرداري، گزارشگري و تدوين گري مي توانند در قالب شيفت دوم با مديريت روابط عمومي همكاري داشته باشند.
همكاراني كه به صورت حرفه اي در زمينه تصويربرداري و تدوين گري فعاليت مي كنند مي توانند درخواست خود را تا تاريخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸به روابط عمومي دانشگاه به نشاني WEBDA@MUMS.AC.IR  ارسال نمايند .
ارسال درخواست به منزله پذيرش افراد نيست و علاقمندان پس از گزينش و بررسي توانمندي هاي مهارتي در روابط عمومي دانشگاه به كار گرفته مي شوند.

 

 

سایت های مرتبط