استخدام شبكه بهداشت و درمان شهرستان هشترود

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :91934

شبكه بهداشت و درمان شهرستان هشترود به استناد بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل نسخه ۱۹ برنامه بيمه روستايي جهت اشتغال در مركز خدمات سلامت روستايي آتش بيگ ذيل از محل برنامه پزشك خانواده روستايي داوطلب مي پذيرد.

۱ مركز خدمات جامع سلامت روستايي آتش بيگ كارشناس مامايي -  كارشناسي

شرايط ثبت نام :
شرايط عمومي داوطلبان : 
۱ – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور
۲ – داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ – التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴ – عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
۵ – عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر
۶ – داشتن سلامت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي براي انجام كار (به تائيد پزشك معتمد شهرستان)
۷-  نداشتن سابقه اخراج از  واحد هاي دانشگاه علوم پزشكي
۸ – داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت ساير دستگاه هاي دولتي باشند.
۹ –  نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني
۱۰ – دارا بودن حداقل ۲۰ و حداكثر ۳۵ سال سن
تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه مي گردد.
الف) ايثارگران و خانواده آنها با توجه به آيين نامه و قوانين موجود
ب) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت  پزشكان و پيراپزشكان انجام داده‌اند به ميزان انجام خدمت فوق
ج) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقايان

ج- شرايط اختصاصي داوطلبان:
۱ – دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مامايي (به مدارك پايينتر و  ساير رشته هاي  تحصيلي ترتيب اثر داده نخواهد شد )
۲ – شركت داوطلباني  كه در حال گذراندن طرح نيروي انساني مي باشند در آزمون ممنوع است.
۳-  داوطلبان داراي شرايط اختصاصي ذيل نسبت به ساير شركت كنندگان امتياز ويژه خواهند داشت :
الف–سابقه سكونت اخير در شهرستان به گواهي مركز سلامت مربوطه (بازاي هر سال ۲ امتياز)۲۰ امتياز
ب – گذراندن طرح نيروي انساني يا سابقه خدمت در حوزه بهداشت (براي هر سال ۲ امتياز)       ۴ امتياز
ج – داشتن تشويق از واحدهاي دانشگاهي بعلت كار شاخص بهداشتي درماني                          ۱ امتياز

د – نحوه سنجش ميزان آمادگي داوطلبان: 
به منظور سنجش توانمندي هاي عمومي و تخصصي آزمونهايي به شرح ذيل از داوطلبان به عمل خواهد آمد.
الف  – برگزاري سنجش كتبي توانمندي داوطلبان ( اين سنجش  ۵۰ نمره خواهد داشت  ) ( منابع آزمون : كتاب ميانسال ، بوكلت مادران ، كتاب شير مادر ، كتاب سلامت باروري )
تبصره : در صورتي كه تعداد داوطلبين هر رشته  از تعدادنيروي انساني مورد نياز كم باشد نياز به آزمون كتبي نبوده و متقاضيان وارد مرحله بررسي مهارتهاي عملي  خواهند شد .
ب – ورقه داوطلبان پس از خاتمه جلسه ارزيابي جمع آوري و توسط كميته پذيرش شهرستان اصلاح و تعيين نمره خواهد شد .
ج – نمرات كتبي ماخذوه داوطلبان با نمرات شرايط اختصاصي آنان جمع و نتيجه آن به داوطلبان اعلام خواهد شد .
د – پس از اعمال  اعلام نتيجه به داوطلبان  و رسيدگي به شكايات احتمالي سه برابر نفرات مورد نياز به ترتيب نمره فضلي جهت بررسي مهارت هاي عملي داوطلبان در رابطه باوظايف تخصصي،  به كميته پذيرش نيروي انساني از محل برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي شهرستان معرفي خواهند شد .
ه – بررسي مهارتهاي عملي توسط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي انجام خواهد گرفت . اين آزمون ۲۵ نمره دارد .

ز – ايثارگران و خانواده آنها با توجه به آيين نامه و قوانين موجود در اولويت پذيرش خواهند بود .
مدارك مورد نياز:

   تقاضاي كتبي و درخواست ثبت نام
   رضايت نامه سر پرست مبني بر موافقت براي خدمت مطابق دستورعمل هاي وزارت بهداشت ( براي واجدين شرايط مؤنث)
   اصل و تصوير مدرك تحصيلي
   اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
   اصل و تصوير كارت ملي
   ۲ قطعه عكس ۴Í۳ كه مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
   تائيديه سكونت داوطلب درمحل از طرف مركز سلامت (ارائه اين مدرك اختياري است)
   گواهي پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
   تائيديه سلامت جسمي و رواني توسط پزشك مركز بهداشتي و درماني( بعد از قبولي )
   گواهي عدم سوء پيشينه ( بعد از قبولي )
   گواهي عدم اعتياد ( بعد از قبولي )
   گواهي ايثارگري ( اختياري )
   گواهي پايان خدمت يا قطع طرح مشمول پزشكان و پيراپزشكان براي داوطلباني كه مشمول شرايط بند ۲ اختصاصي مي باشند

زمان و نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون:
زمان توزيع كارت، از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ لغايت آخر وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۸به آدرس : خيابان امام خميني (ره)، جنب هلال احمر، شبكه بهداشت و درمان شهرستان هشترود، واحد حراست  مي باشد.
نحوه ارسال مدارك و زمان آزمون :

   داوطلبين مي بايد مدارك مورد نياز را در مهلت تعيين شده ( روز دوشنبه مورخه ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخه ۱۵/۰۵/۹۸ ) به كارگزيني شبكه بهداشت و درمان شهرستان هشترود تحويل و رسيد دريافت دارند .
   به مداركي كه پس از تاريخ انقضاي مهلت مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
   زمان آزمون در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخه ۲۲/۰۵/۱۳۹۸ در محل سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان هشترود خواهد بود .
   تاريخ مصاحبه كميته شهرستان و آزمون عملي متعاقبا” اعلام خواهد شد
   لازم به توضيح است جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص منابع آزمون و فرمهاي ثبت نام و …به سايت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تبريز به آدرس http://eazphcp.tbzmed.ac.irمراجعه فرماييد.
                                                                                                 

 

 

سایت های مرتبط