استخدام يك شركت پيمانكاري فعال در پروژه هاي نفت و گاز واقع در استان خوزستان

تاریخ انقضا :1398/6/24

کد :92055

 يك شركت پيمانكاري فعال در پروژه هاي نفت و گاز در استان خوزستان دعوت به همكاري مي نمايد:  
كارشناس دفترفني  
➖مدرك تحصيلي: حداقل ليسانس مهندسي مكانيك/عمران
➖سابقه كار: حداقل 5 سال
➖شرايط سني: ندارد
➖محل خدمت: سايت
Tanso.job@gmail.com

سرپرست كارگاه  آقا
➖مدرك تحصيلي: حداقل ليسانس مهندسي عمران/مكانيك/برق
➖سابقه كار: حداقل 8 سال در سمت درخواستي
➖شرايط سني: حداقل 35 سال
➖محل خدمت: سايت
job.tanso.me1397@gmail.com

كارشناس كنترل پروژه  
➖مدرك تحصيلي: حداقل ليسانس مهندسي صنايع
➖سابقه كار: حداقل 5 سال
➖شرايط سني: ندارد
➖محل خدمت: سايت
job.tanso.po1397@gmail.com
 

 

سایت های مرتبط