استخدام 8 رديف شغلي يك شركت معتبر واقع در استان تهران

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92133

 شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كدشغلي A 
سرپرست_نظارت مقيم آقا 
➖مهندسي عمران از دانشگاههاي معتبر 
➖حداقل 15 سال سابقه و تجربه كار مرتبط
➖تسلط در سرپرستي دستگاه نظارت مقيم و شركت در جلسه كارفرما
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليB
مهندس_ناظر عمران آقا 
➖مهندسي عمران از دانشگاههاي معتبر 
➖حداقل 10 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖مسلط به رسيدگي صورت وضعيت ها
تجربه كار در اجرا و نظارت ساختمان هاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليC
مهندس_ناظر تاسيسات مكانيكي آقا
➖مهندسي مكانيك از دانشكاههاي معتبر 
➖حداقل 10 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كار در اجرا و نظارت تاسيسات مكانيكي ساختمانهاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليD
مهندس_ناظر تاسيسات برقي آقا
➖ليسانس مهندسي برق ( گرايش قدرت) از دانشگاه معتبر 
➖حداقل 10 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كاري در اجرا و نظارت تاسيسات برقي ساختمانهاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليE
نقشه‌بردار (نظارت مقيم ) آقا 
➖فوق ديپلم نقشه برداري
➖حداقل 5 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كار در پروژه هاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليF
تكنسين_عمران ( نظارت مقيم ) آقا
➖ فوق ديپلم عمران 
➖حداقل 5 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كار در متره ساختمانهاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليG
تكنسين_تاسيسات_مكانيكي( نظارت مقيم ) آقا 
➖فوق ديپلم مكانيك 
➖حداقل 5 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كار در اجرا و متره تاسيسات مكانيكي ساختمانهاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

كدشغليH
➖تكنسين_تاسيسات_برقي ( نظارت مقيم ) آقا 
➖فوق ديپلم برق 
➖حداقل 5 سال سابقه كار و تجربه كار مرتبط
➖تجربه كار در اجرا و متره تاسيسات برقي ساختمانهاي صنعتي
➖محل پروژه استان سيستان و بلوچستان شهر چابهار

افراد بومي در اولويت قرار دارند

ارسال رزومه:   eng.jobapplication@gmail.com
 

 

 

سایت های مرتبط