استخدام مهندس پتروشيمي يك شركت معتبر توليدي واقع در اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92137

به مهندس پتروشيمي در شركت معتبر توليدي با ۳ سال سابقه كار مفيد در اصفهان نيازمنديم.
آدرس ايميل: estekhdam-beh@yahoo.com

 

 

سایت های مرتبط