اصلاحيه و تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدامي شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92200

                  اصلاحيه و تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدامي شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان
حداكثر سن مجاز براي داوطلبان ديپلم و فوق ديپلم ۳۰ سال (متولدين 04/۰۵/68 و بعد از آن) براي داوطلبان ليسانس ۳۲ (متولدين 04/۰۵/66 و بعدازآن) مي باشد.  
مهلت ثبت نام و ويرايش اطلاعات ثبت شده تا تاريخ 98/۰۵/28 ساعت ۱۶ مي باشد.
در هرحال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن داوطلبان براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم از 32 سال و ليسانس از 34 سال نبايستي تجاوز  نمايد.
شركت مجتمع جهان فولاد سيرجان در نظر دارد به منظور شناسايي و بكارگيري نيروي قراردادي از افراد بومي سيرجان و بردسير به تفكيك، از طريق شركت هاي تامين نيرو در قسمت هاي آتش نشاني، اورژانس، ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، روانشناختي و گزينش جذب نيرو نمايد. افرادي كه متقاضي شركت در آزمون مي باشند، مي توانند براي ثبت نام از تاريخ 26/۰۴/98 تا تاريخ  04/05/98 به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 داوطلبان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف (www.karasa.ir) مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط