استخدام جديد شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92202

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه، در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشك خانواده به تعداد 4 نفرافراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتي/پزشك خانواده به شرح ذيل جذب نمايد.
 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه به آدرس: asaluyehhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط