استخدام و جذب نيرو شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92203

                                            جذب نيرو شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم 
شبكه بهداشت و درمان جم در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودجهت خدمت در واحدهاي تابعه خودبر اساس مجوز برنامه پزشك خانواده به تعداد 2 نفر افراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي و پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتي/پزشك خانواده به شرح ذيل جذب نمايد. 
 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم به آدرس: jamhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط