استخدام گسترده و جديد شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي بوشهر

تاریخ انقضا :1398/6/22

کد :92385

با استعانت از خداوند متعال جهت تامين نيروي انساني موردنياز خود براي كار در نيروگاه اتمي بوشهر از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي جهت تصدي مشاغل كارداني و دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد جهت تصدي مشاغل كارشناسي، پس از كسب موفقيت در تمام مراحل استخدام مندرج در همين دفترچه، به صورت قراردادي دعوت به همكاري مينمايد.
بخش اول : مراحل استخدام
مراحل استخدام داوطلبان:
مرحله اول: شركت و موفقيت در آزمون علمي كتبي
مرحله دوم: كنترل مدارك داوطلبان مطابق با الزامات قيدشده در متن آگهي استخدام
مرحله سوم: ارزيابي شايستگيها و توانمنديها و مصاحبه فني و تخصصي از طريق برگزاري كانون ارزيابي
مرحله چهارم: آزمون عملي (ويژه مشاغل آتشنشاني)
مرحله پنجم: بررسي صلاحيتهاي عمومي (گزينش)
مرحله ششم: ارزيابي سلامت جسماني و رواني از طريق انجام معاينات پزشكي و روانشناسي (كليه هزينههاي انجام معاينات برعهده يشركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي ميباشد.)
مرحله هفتم: موفقيت در دورههاي آموزش شغلي بدو استخدام

بخش دوم : شرايط عمومي داوطلبان
۱.تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
۲.اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناختهشده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
۳.التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
۴.انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (براي متقاضيان استخدام رديفهاي ۱ الي ۵ جدول شماره ۴ با توجه به الزامات صلاحيت اين دسته از مشاغل، معافيت پزشكي موردقبول نميباشد)؛
۵.دارا بودن توانايي و سلامت جسماني و رواني متناسب با شغل موردنظر به تاييد پزشك معتمد شركت؛
۶.نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر؛
۷.عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان؛
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي به استناد آراء مراجع قضايي و ذيصلاح؛
۹ .به استناد ماده(۹۴ (قانون مديريت خدمات كشوري و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و پست سازماني،كاركناني كه تصدي يكي از پستهاي سازماني در هر يك از دستگاههاي اجرايي را به صورت رسمي يا پيماني دارا ميباشند، پس از پذيرفته شدن در مراحل استخدام، در زمان استخدام، نبايد جزء مستخدمين رسمي يا پيماني ساير دستگاههاي اجرايي باشند.
۱۰ .به استناد قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان، داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي
باشند.

بخش سوم : شرايط اختصاصي داوطلبان
شرايط سني :
۱ .دارا بودن حداكثر ۲۴ سال سن با مدرك تحصيلي فوقديپلم، و حداكثر ۲۶ سال سن با مدرك تحصيلي ليسانس و حداكثر
۲۹ سال سن با مدرك فوقليسانس
تبصره ۱ : داوطلباني كه خدمت وظيفه عمومي را گذراندهاند، به ميزان مدت زمان انجام خدمت نظاموظيفه به حداكثر سن
مقرر اضافه ميشود.
تبصره ۲ : كساني كه داراي سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي و شغل موردنظر با پرداخت حق بيمه باشند، تا ۵
سال به حداكثر سن اضافه ميشود.
تبصره ۳ : با احتساب مجموع مدت زمان انجام خدمت وظيفه عمومي و سابقه كار مرتبط، حداكثر سن داوطلبان، نبايد بيش
از ۵ سال از سقف ذكرشده در بند ۱ تجاوز نمايد.
تذكر (۱ : (ملاك عمل براي زمان دريافت كارت پايان خدمت آخرين روز ثبت نام ميباشد.
تذكر (۲ : (ملاك عمل براي محاسبه سن افراد، روز شروع ثبتنام آزمون ميباشد

شرايط تحصيلي :
۲ .مدارك دانشگاهي قابلقبول، دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلات دانشگاهي ميباشد كه از لحاظ ارزش علمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و مقطع، رشته و گرايش تحصيلي، معدل و تاريخ فراغت از تحصيل در آن ذكرشده باشد. (هرگونه گواهي تحصيلي يا گواهي لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظاموظيفه موردپذيرش نخواهد بود.)
۳ .حداقل معدل كل براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي ۱۳ و براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد ۱۵ميباشد.
۴ .مدرك معادل و همچنين مدارك تحصيلي با عناوين دورههاي فراگير، آموزش باز و مكاتبهاي با توجه به نحوه پذيرش دانشجو خارج از آزمونهاي سراسري دانشگاهها موردپذيرش نخواهد بود.
۵ . مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظاموظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون استخدام كتبي باشد، موردپذيرش نخواهد بود.
۶ .در هر يك از رشته هاي امتحاني صرفاً دانشآموختگان همان رشته، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز ميتوانند ثبت نام كنند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايشها امكانپذير نميباشد.
۷ .اصالت مدارك تحصيلي پذيرفتهشدگان نهايي از مراجع ذيصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارك در هر مرحله (حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار) استخدام داوطلب منتفي خواهد بود.

تذكر (۱ : (ملاك عمل در محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه تحصيلي ميباشد.

بخش چهارم : مواد آزمون
الف- مواد آزمون عمومي
مواد آزمون عمومي براي تمامي مشاغل عبارتند از :
۱ .فّناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه ICDL )
۲ .رياضي و آمار مقدماتي
۳ .زبان و ادبيات فارسي
۴ .معارف اسلامي
۵ .زبان انگليسي عمومي
۶ .اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
۷ .هوش و توانمنديهاي عمومي
تبصره: اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالهاي معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد

بخش پنجم : امتيازات و سهميه هاي قانوني
داوطلبان ايثارگر در صورت دارا بودن شرايط، از امتيازات مربوطه برخوردار خواهند شد.
داوطلبان مشمول سهميه ايثارگران افرادي هستند كه يكي از شرايط زير را داشته باشند:
ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان، همسر و فرزندان آزادگان، خواهر و برادرشاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان.
تذكر: اصالت مدارك ايثارگري پذيرفتهشدگان در مرحله كنترل مدارك داوطلبان، از مراجع ذيصلاح استعلام خواهد شد.

بخش ششم : مراحل ثبت نام
ثبت نام به صورت اينترنتي از روز دوشنبه ۴ شهريورماه سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
داوطلب متقاضي استخدام بايد در زمان ثبت نام در آزمون، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.
الف) تهيه فايل اسكن شده از مدارك :
۱ .عكس پرسنلي : داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق سامانه ثبتنام اينترنتي در اختيار داشته باشد :
– عكس ۳۴) تمام رخ) كه در سال جاري گرفته شده باشد
– با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۲۰۰۳۰۰ پيكسل و حداكثر ۳۰۰۴۰۰ پيكسل باشد
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد
– حجم فايل ذخيره شده بايد حداقل ۱۵ كيلوبايت و حداكثر ۷۰ كيلوبايت باشد
– حاشيه هاي زائد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد
– حتيالامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد
تذكر (۱ : (اسكن و استفاده از عكس روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نيست و لازم است داوطلبان
از اصل عكس پرسنلي و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر (۲ : (در صورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد. لازم به
ذكر است با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي استخدامي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع
اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام
مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به
جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات
با وي رفتار خواهد شد.
۲ .كارت ملي
۳.صفحه اول شناسنامه
*۴ .مدرك تحصيلي
*۵ .كارت پايان خدمت/معافيت دائم
۶ .مدارك لازم براي استفاده از سهميه ايثارگران
تذكر(۱ :(داوطلب بايد تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي ۴ و ۵ را با در نظر گرفتن مشخصات زير آماده نموده و در هنگام ثبت نام به صورت فايل با فرمت JPG در سامانه بارگذاري نمايد.
– تصوير با وضوح و كيفيت لازم باشد؛
– حداقل ۳۰ كيلوبايت و حداكثر ۲۰۰ كيلوبايت باشد؛
– حاشيههاي زائد حذف و ترجيحاً رنگي باشد.
* تذكر (۲ :(داوطلباني كه تا آخرين روز ثبتنام فارغالتحصيل گرديده و يا خدمت آنها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف ۳ برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آنها اخذ خواهد شد. بديهي است در هر صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.

ب) مطالعه شرايط آزمون
دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دريافت و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيدًا توصيه ميشود داوطلبين محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبتنام در آزمون اقدام نمايند.

ج) پرداخت وجه:
متقاضيان واجد شرايط، پس از مطالعه دقيق شرايط آزمون، بايد با مراجعه به منوي «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه
«پرداخت هزينه» كليك كرده و مبلغ ۸۹۰۰۰۰) هشتصد و نود هزار) ريال هزينه ثبتنام در آزمون را به اضافه ۰۰۰,۵ ريال خدمات
پيامكي از طريق درگاه الكترونيك، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به همراه رمز اينترنتي، تاريخ انقضا و كد CVV۲ مورد
نياز ميباشد.

د) شروع فرآيند ثبت نام:
فرآيند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام ميپذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطلاعات خود را وارد سامانه نمايد.

ه) ويرايش اطلاعات
در زماني كه سامانه جهت ويرايش اطلاعات داوطلبان باز ميباشد، داوطلبان ميتوانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر
روي بخش «ويرايش اطلاعات» اقدام به ويرايش اطلاعات ثبت شده خود نمايند.
نكته بسيار مهم : در صورتي كه داوطلب جهت ويرايش وارد سامانه شود، حتماً
ميبايست دوباره تمامي ۷ مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود
را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد
گرديد و همان اطلاعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود.

و) زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
كارت شركت در آزمون مذكور، از تاريخ ۲۶ شهريورماه ۱۳۹۸ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي به
آدرس www.hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۲۹ شهريورماه ۱۳۹۸ در برگزار خواهد شد. ملاك تعيين حوزه امتحاني
داوطلبان، يكي از دو شهر تهران يا بوشهر بر اساس اطلاعاتي است كه در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري
آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور
كارت شركت در آزمون، به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي
آزمون، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بخش هفتم : مراحل و نحوه اعلام نتيجه
تعيين حد نصاب علمي، اعلام نتايج و معرفي افراد جهت بررسي مدارك و آزمون عملي به شرح زير صورت ميپذيرد :

الف) كسب حدنصاب علمي:
معرفي داوطلبان جهت شركت در ساير مراحل استخدام، منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون علمي بوده و انتخاب افراد پذيرفته
شده بر اساس ترتيب نمرات مكتسبه، و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير ميباشد :
پس از برگزاري آزمون نمرات داوطلبان به تفكيك مواد عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(۵۰(%
بالاترين نمره مكتسبه در آزمون با ضريب يك براي نمره عمومي و ضريب ۲ براي نمره تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير
مراحل انتخاب داوطلبان قرار ميگيرد.

ب) انتخاب و اعلام ليست ۳ برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين دارندگان حد نصاب علمي:
انتخاب افراد سه برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفًا از بين داوطلبيني كه حد نصاب لازم را كسب نمودهاند، بر اساس نمره كل
آنان با ضريب يك براي نمره عمومي و ضريب ۲ براي نمره تخصصي افراد به ترتيب نمره فضلي به تعداد سه برابر ظرفيت پذيرش در
هر شغل محل صورت ميپذيرد.
تذكر: نمره كل افراد در كارنامه اوليه صادر شده، صرفًا بر اساس اطلاعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آنها
پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميههاي قانوني و تاييد آن، اعلام خواهد شد.

ج) بررسي مدارك
پس از انجام آزمون كتبي، پيرو اطلاعيه درجشده در سايت اينترنتي استخدام، پذيرفتهشدگان چند برابر ظرفيت موردنياز بايد مدارك زير را اسكن و ارسال نمايند.
۱ .مدرك تحصيلي داوطلب
۲ .كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه داوطلب
۳ .كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم داوطلب
۴ .گواهي معتبر سابقه كار مرتبط براي آن دسته از داوطلباني كه از شرايط ويژه سني استفاده كردهاند. (تشخيص مرتبط بودن
سابقه كار با شركت تعميرات و پشتيباني نيروگاههاي اتمي ميباشد).
۵ .مدارك ايثارگري (ويژه داوطلبان استفاده از سهميه ايثارگري)
تذكر: اعتبار كليه مدارك ارسالي از مراجع قانوني ذيصلاح استعلام خواهد شد. در صورتي كه مشخص گردد داوطلب با مدارك جعلي اقدام به ثبتنام نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

د) ارزيابي شايستگيها و توانمنديها و مصاحبه فني و تخصصي از طريق برگزاري كانون ارزيابي
– پس از تاييد مدارك ارسالي داوطلبان، از طريق سايت اينترنتي از بين دارندگان حد نصاب به ترتيب رتبه علمي كسبشده به ميزان چند برابر ظرفيت موردنياز جهت ارزيابي شايستگيها و توانمنديها و مصاحبه فني دعوت به عمل ميآيد. 

– در صورت عدم تكميل ظرفيت موردنياز، مجددًا از بين داوطلبان داراي حد نصاب به ترتيب رتبه علمي كسبشده جهت ارزيابي شايستگيها و توانمنديها و مصاحبه فني دعوت به عمل ميآيد.
تذكر: معرفي و يا موفقيت در مرحله «ارزيابي شايستگيها و توانمنديها و مصاحبه فني و تخصصي از طريق برگزاري كانون ارزيابي» هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نميكند و پذيرش نهايي منوط به موفقيت در ساير مراحل استخدام ميباشد.

ه) آزمون عملي(ويژه مشاغل آتشنشاني)
– موفقيت داوطلبان مشاغل آتشنشاني در آزمون عملي (آمادگي جسماني) الزامي ميباشد.
مواد آزمون عملي:
۱ -پرش طول
۲ -دوي ۱۰۰ متر
۳ -دوي۵۴۰ متر
۴ -دراز و نشست
۵-بارفيكس يا كشش از ميله

۱. شروع ثبت‌نام : از ساعت ۱۶ روز ۴ شهريورماه ۱۳۹۸ تا پايان روز ۱۱ شهريورماه ۱۳۹۸
۲. ويرايش اطلاعات : همزمان با شروع ثبت‌نام تا پايان روز ۱۲ شهريورماه ۱۳۹۸
۳. دريافت كارت ورود به جلسه : از روز ۲۶ شهريورماه ۱۳۹۸ 
۴٫ برگزاري آزمون : صبح روز جمعه ۲۹ شهريورماه ۱۳۹۸

                                      براي مشاهده شرايط استخدام اينجا كليك نماييد

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط