استخدام دانشگاه علوم پزشكي سمنان

تاریخ انقضا :1398/6/31

کد :92628

 دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان درنظر دارد با توجه به نياز بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه به نيروي هوشبري، در نظر دارد جهت جذب نيروي شركتي هوشبري از طريق آزمون اقدام نمايد. فراخوان جذب نيرو درجهت داشتن نيروي آماده به كار از تاريخ ۲۰ / ۶ / ۹۸ لغايت ۲۴ / ۶ / ۹۸ انجام مي شود.

از متقاضيان دعوت مي شود با ارسال پيامك به شماره تماس ۰۹۰۱۳۱۰۲۷۳۲ مشخصات كامل خود (نام ونام خانوادگي، نام پدر، كدملي، رشته تحصيلي و الزام داشتن پايان طرح) را اعلام نمايند.

لازم به ذكر است: اين آزمون به منظور داشتن نيروي آماده به كار جهت به كارگيري درصورت خروج نيروهاي شركتي انجام مي شود و هيچ گونه تعهدي براي استخدام وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط