استخدام پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال ۹۸

تاریخ انقضا :1398/8/1

کد :93406

نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران  در راستاي ادامه راه شهيدان و به منظورتأمين نيروي انساني موردنياز ازبين جوانان مومن ، ولايتمدار و انقلابي كه داراي يكي از مدارك ديپلم ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌هاي مندرج در آگهي جهت انجام خدمت  در تمامي نقاط پدافندي واقع در جغرافياي كشور عزيزمان ايران اسلامي در طيف هاي نظامي و كارمندي همرزم  مي‌پذيرد.

الف) شرايط استخدام:
   تابعيت جمهوري اسلامي ايران  ۲- متدين به دين مبين اسلام ، داراي روحيه انقلابي ، سلحشوري ، رزمندگي ، ايثار وشهادت طلبي و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي ۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي و اخلاقي ۴- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي  ۵- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان(حداقل قد۱۶۰ سانتيمتر) ۶- موفقيت در آزمايش هاي ورودي(علمي، روان سنجي، عقيدتي، مصاحبه حضوري و آمادگي جسماني) ۷- داشتن مدرك فارغ التحصيلي معتبر در رشته‌هاي مورد نياز در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با معدل كل حداقل ۱۴ (دارندگان معدل بالاتر در اولويت بوده و فرزندان معظم شهداء، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي با ارائه مدرك معتبر و مورد تائيد نهادهاي مراكز استانها از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند) ۸- نداشتن تعهد خدمت به سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني    ۹- محل خدمت بر اساس  استانهاي تعيين شده مندرج در جداول (الف) و (ب) و پس از خاتمه دوران آموزشي خواهد بود. ۱۰-داشتن كارت پايان خدمت، گواهي اشتغال به خدمت سربازي و يا برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت. ۱۱- سپردن تعهد خدمتي ۵ ساله براي نظاميان و ۶ ساله براي كارمندان برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران. ۱۲- آمادگي انجام ماموريت در هر منطقه اي كه سازمان تعيين نمايد.
   شرايط اختصاصي:
   (۱) حداكثر سن براي داوطلبان كارشناسي ۲۸ سال (متولدين ۰۱/۷/۷۰ به بعد) ،كارشناسي ارشد ۲۹سال (متولدين ۰۱/۷/۶۹ به بعد)،دكتري ۳۰ سال (متولدين ۰۱/۷/۶۸)، كارمندان علمي ۲۸ سال (متولدين۰۱/۷/۷۰ به بعد) و كارمندان تجربي ۳۰سال (متولدين۰۱/۷/۶۸ به بعد)
   مي باشد.

تبصره الف: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده‌اند طول مدت خدمت انجام شده به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.

تبصره ب : فرزندان معظم شهدا ، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن معاف مي باشند.

(۲) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي‌باشد. (تبصره: استخدام مشمولين غايب و داراي اضافه دفترچه اعزام به خدمت كه در سيستم ناجا ثبت گرديده و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).

(۳) داشتن ديپلم مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش و گواهينامه مهارت فني از مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور براي تخصص هاي كارمندان تجربي (جدول ب) الزامي مي باشد.

(۴) داوطلبان بومي استان تعيين شده كه داراي تخصص هاي مورد نياز مي باشند، براي استخدام در اولويت خواهند بود.

(۵) فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با ارائه مدرك معتبر از امتيازهاي مصوب  از جمله يك نمره تخفيف معدل در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد برخوردار مي شوند.

(۶)  متقاضيان داراي سابقه بسيجي فعال از نيم نمره تخفيف در معدل بهره مند مي شوند.

تبصره ۱ : متقاضياني كه قبلا بصورت پيماني در نيرو هاي مسلح خدمت نموده اند واجد شرايط استخدام مجدد بعنوان پيماني نمي باشند.

تبصره ۲ : دارندگان مداركي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند بايستي در زمان ثبت نام روگرفت گواهي اتمام طرح و يا معافيت از آن را ارايه نمايند.

ب) امتيازها:

۱- داوطلبان دكتري و كارشناسي ارشد پس از فراغت از دوره آموزشي به درجه ستوانيكمي و كارشناسان به درجه ستواندومي نايل شده و ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي درجه مذكور ، برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران به خدمت ادامه خواهند داد (حداكثر مدت آموزش رزم مقدماتي ۹ ماه براي نظاميان و ۱ ماه براي كارمندان به صورت شبانه روزي خواهد بود).

۲- استخدام شدگان از تسهيلات وام‌هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل(تنها همسر و فرزند مستخدم)  و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و امكانات موجود برخوردار خواهند شد.

۳- مدت قرارداد خدمت پيماني براي نظاميان (جدول الف) ۵سال و براي كارمندان(جدول ب) ۶ سال بوده كه پس از اتمام خدمت پيماني مقرر با توجه به نياز سازماني و سهميه هاي موجود به يكي از دو روش زير با شخص ذينفع رفتار خواهد گرديد :

الف) تبديل به رسمي                 ب) رهايي از خدمت                                  

۴- كاركنان پيماني پس از خاتمه مدت قرارداد خدمت پيماني ، استحقاق دريافت كارت پايان‌خدمت دوره ضرورت را خواهند داشت.

پ) مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

۱- دو قطعه عكس ۴×۳  .

۲-اصل شناسنامه و كارت ملي.

۳- مدركي كه نشان دهنده وضعيت خدمتي داوطلب باشد. شامل كارت پايان خدمت ، گواهي اشتغال به خدمت، كارت معافيت دائم غير پزشكي برگه اعزام به خدمت، گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر.

تبصره: فارغ التحصيلان نيمه اول سال جاري به علت برخورداري از معافيت تحصيلي،از ارائه مدرك ياد شده معاف مي باشند.

۴- اصل گواهينامه مدرك تحصيلي و گواهينامه مهارت فني و حرفه اي ويژه كارمندان .

۵- خانواده درجه يك شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامي و بسيجيان فعال هنگام ثبت نام، اصل و روگرفت مدرك معتبر از سازمان مربوطه در مراكز  استان ها جهت برخورداري از امتيازات  مصوب ارائه نمايند. در غيراينصورت امتيازي محاسبه نخواهد شد.

۶- واريز مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ريال (ششصد هزار ريال) به حساب جاري ۵۱۵۱۵۷۹۰۹۱۰۰۵ بانك سپه (به نام حساب غيرقابل برداشت جذب و استخدام نيروي پدافند هوايي آجا) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام.

تذكر۱ : با توجه به عدم استرداد مدارك تحويلي، ارايه اصل مدارك صرفاً جهت رؤيت و مطابقت با روگرفت مدارك دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارك به مسئولين دفاتر عضويابي جهت ثبت نام اكيداً خودداري گردد.

تذكر۲: با توجه به غير قابل برگشت بودن وجوه واريزي، به داوطلبان توصيه ميگردد قبل از واريز وجه از دارا بودن كليه شرايط ثبت نام، اطمينان حاصل نمايند.

ت) نحوه ثبت نام :  

۱- داوطلبان لازم است با در دست داشتن اصل مدارك خواسته شده از تاريخ  98/۷/20الي 98/۸/01در ساعات   اداري(۸:۰۰ الي ۱۳:۰۰) به صورت حضوري به محل هاي مندرج در آگهي مراجعه وضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

۲-در صورت تكميل سهميه در هر رشته ، ثبت نام متوقف خواهد شد.

۳- پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي صورت ميگيرد.

۴- از داوطلبان استخدام كارمند تجربي برابر تخصص مربوطه آزمون مهارت بعمل خواهد آمد.

 ث) نشاني محل هاي ثبت نام :

۱– تهران : اتوبان بسيج مستضعفين – سه راه تختي- اتوبان هجرت – نيروي پدافند هوايي آجا – ساختمان مالك اشتر- مديريت گزينش و استخدام   – تلفن:  ۳۵۹۲۲۱۹۸-۰۲۱

۲- اصفهان : خانه اصفهان- حدفاصل۴ راه نيروي هوايي و ميدان شهيد عليخاني- جنب آموزشگاه رانندگي كوروش- دفتراستخدام تلفن: ۳۴۳۸۰۰۳۴-۰۳۱

۳- بوشهر : ميدان حر – جنب بيمارستان تامين اجتماعي – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائي جنوب  –تلفن: ۴۵۵۱۴۳۹-۰۷۷۱

۴- كرمانشاه : بلوار شهيد كشوري – نرسيده به ميدان امام – مهمانسراي نگين – دفتر استخدام  – تلفن : ۴۷۳۳۴۴۴-۰۸۳۳

۵- اهواز : اتوبان شهيد ستاري – گروه پدافند هوايي اهواز  – دفتر استخدام – تلفن : ۳۹۰۹۰۱۵-۰۶۱۱ 

۶-كرمان: بلوار جمهوري اسلامي – جنب فرودگاه- گروه پدافند هوايي كرمان- تلفن: ۳۲۸۱۸۵۱۹-۰۳۴

۷- زاهدان: كيلومتر ۳ جاده ميرجاوه – گروه پدافند هوايي زاهدان – تلفن:  ۳۳۲۱۶۰۰۲-۰۵۴

۸- بندرعباس : شهرك شقو-دفتر استخدام منطقه جنوب شرق(بندرعباس)تلفن ۳۳۷۰۱۵۱۵-۰۷۶

۹– بيرجند :  خيابان ارتش- سه راه عدل – دفتر استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران تلفن: ۲۳۲۱۸۱۹۵-۰۵۶ و ۳۱۸۵۵۶۰۱-۰۵۶

۱۰- مشهد : انتهاي خيابان نخ ريسي – منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – دفتر استخدام – تلفن: ۳۳۴۴۲۸۲۸-۰۵۱

   معاونت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي آجا-مديريت گزينش و استخدام

داوطلبان جهت دريافت جداول رشته هاي شغلي و كسب اطلاعات بيشتر اينجا را كليك نمايند.

 

مشاغل پيشنهادي ديگر :

استخدام جديد و گسترده نيروهاي افسري و كارمندي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران  

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط