استخدام يك مجموعه معتبر توليدي - بازرگاني مواد غذايي پروتئيني در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/10

کد :93703

يك مجموعه معتبر توليدي - بازرگاني مواد غذايي پروتئيني در راستاي توسعه فعاليت هاي خود افراد كارآمد با مشخصات مندرج در ذيل را به همكاري دعوت مي نمايد.

1 كارشناسي حسابداري

•كارشناسي

•كارشناسي ارشد

•حسابداري (كليه گرايش ها)/ مديريت مالي

•تسلط به اكسل و مفاهيم حسابداري

•امورمرتبط با خزانه و بودجه بندي

• آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط (شايگان)


2 سرپرست فروش (با شرايط ويژه)

•كارشناسي/ كارشناسي ارشد

• آقا

• كارشناسي ارشد

•مهندسي صنايع تحليل سيستم ها

•مديريت (صنعتي / بازرگاني)

•تسلط به مفاهيم بازاريابي و فروش

•داراي روحيه كار تيمي

• مباحث رهبري

• مديريت مسيربندي و ... (محل آموزش شيراز محل خدمت كل ايران)

واجدين شرايط مي توانند با ذكر عنوان شغل مورد نظر خود در محل عنوان ايميل،نسبت به
ارسال سوابق كاري خود از طريق آدرس   HR.fars@gmail.com  اقدام نمايند.
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط