استخدام 16 رديف شغلي يك شركت معتبر توليدي بازرگاني فعال در صنايع غذايي

تاریخ انقضا :1398/9/16

کد :95008

 يك شركت معتبر توليدي بازرگاني فعال در صنايع غذايي براي مشاغل زير استخدام مي نمايد. واجدين شرايط مي توانند رزومه هاي خود را با درج عنوان شغلي به آدرس زير ارسال نمايند. درج عنوان شغلي الزامي مي باشد.
cmployment@qeshmtrading.com 

رديف         عنوان شغلي                                  مدرك تحصيلي                                 شرايط لازم
1 مدير سيستم ها و روشها كارشناسي ارشد مديريت مسلط به كنترل مدارك و مستندات و كدگذاري مدارك و مستندات، آشنا به استانداردهاي IMS، آشنايي با فرآيندهاي مميزي داخلي، آشنايي با مديريت برنامه ريزي استراتژيك، حداقل 5 سال سابقه مرتبط

2 مدير برنامه ريزي فروش و توزيع كارشناسي ارشد مهندسي صنايع يا مديريت صنعتي آقا، آشنايي با شبكه هاي توزيع مويرگي و شاهرگي و مديريت لجستيك، حداقل 5 سال سابقه مديريتي و 5 سال سابقه كارشناسي مرتبط، حداكثر سن 40 سال
3 مدير بازاريابي و تحقيقات بازار كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي آشنايي به تهيه IMP (برنامه ريزي بازاريابي) و ترجيحا شناخت بازار صنايع غذايي و تكميلي، حداقل 5 سال سابقه مديريت و 5 سال سابقه كارشناسي مرتبط، حداكثر سن 40 سال

4 مدير بازرگاني خارجي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني تسلط به زبان انگليسي ، حداقل 5 سال سابقه مديريت و 5 سال سابقه كارشناسي مرتبط، حداكثر سن 40 سال

5 مدير فروش صنعتي كارشناسي ارشد صنايع غذايي حداقل 5 سال سابقه مديريت و 5 سال سابقه كارشناسي مرتبط، حداكثر سن 40 سال

6 سرپرست اداري و منابع انساني حداقل ليسانس مديريت مسلط به قوانين كار و تامين اجتماعي، مسلط به امور اداري و منابع انساني، حداقل 5 سال سابقه مرتبط

7 كارشناس صادرات حداقل كارشناسي مديريت آشنايي با مذاكرات و مكاتبات بين المللي به زبان انگليسي، حداقل 3 سال سابقه مرتبط با صادرات ترجيحا در صنايع غذايي

8 كارشناس بازاريابي حداقل كارشناسي مديريت آشنا به بازار صنايع غذايي، حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط

9 كارشناس فروش صنعتي حداقل كارشناس صنايع غذايي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي بازرگاني معتبر

10 كارشناس برنامه ريزي حداقل كارشناسي صنايع آشنا به برنامه ريزي توليد، حداقل 5 سال سابقه مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

11 كارشناس سيستم ها و روشها حداقل كارشناسي صنايع يا مديريت آشنا به مديريت استراتژيك و فرآيندهاي مميزي، آشنا به كنترل مدارك و مستندات، حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

12 كارشناس كنترل كيفيت كارشناسي صنايع غذايي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

13 كارشناس بهداشت حداقل كارشناسي بهداشت حرفه اي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

14 كارشناس تحقيق و توسعه كارشناس صنايع غذايي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

15 انباردار حداقل ليسانس حسابداري آقا، حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط در شركتهاي توليدي معتبر

16 حسابداري كارشناسي حسابداري حداقل 5 سال سابقه كاردر شركتهاي توليدي معتبر
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط