استخدام مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي

تاریخ انقضا :1398/9/16

کد :95010

                                                     مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا)
                                                                    وابسته به جهاد دانشگاهي
                                               در نظر دارد براي انجام طرح هاي نظرسنجي و تحقيقات
                                                    افكار عمومي، از ميان دانشجويان و دانش آموختگان
                                                                دانشگاهي پرسشگر  جذب نمايد.
                                                                             شرايط همكاري:
                                                             1 -دانشجو يا دانش آموخته دانشگاهي
                                                                    2- حداكثر سن 35 سال
                                                           3- همكاري در قالب پروژه يا به صورت پاره وقت
                                   تلفن تماس:مستقيم: 66971190        20-66487018  داخلي 2157
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط