استخدام بازرسي استاندارد يك شركت در تهران

تاریخ انقضا :1398/9/19

کد :95029

يك  شركت واقع در تهران از تعدادي  آقا با عنوان شغلي بازرس استاندارد  با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:

بيان خوب – همراه با ماموريت 


 

سایت های مرتبط