استخدام در اداره كل زندان هاي استان تهران

تاریخ انقضا :1398/9/30

کد :95270

 اداره كل زندانهاي استان تهران در نظر دارد براي تكميل كادر درماني در ندامتگاه هاي زير مجموعه (استان تهران و شهر كرج) از ميان واجدين شرايط، نسبت به استخدام برابر ليست ذيل اقدام نمايد:

لذا متقاضيان مي توانند به همراه مدارك مورد نياز را به آدرس سعادت آباد كوي فراز اداره كل زندان هاي استان تهران (اداره بهداشت ودرمان) مراجعه نمايند. همچنين جهت دريافت اطلاعات بيشتر با تلفن 22123061 تماس حاصل نمايند.

• پزشك عمومي صبح كار      • پزشك عمومي شيفتي (عصر و شب)
• پزشك دوره ديد mmt صبح كار      • دندانپزشك عمومي  • اپتومتر
• متخصصين عفوني داخلي و جراحي و چشم پزشك   • فيزيوتراپ

اداره كل زندانهاي استان تهران
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط