استخدام يك شركت بين المللي در حوزه توليد فرآورده هاي نفتي

تاریخ انقضا :1398/10/30

کد :96359

 يك شركت بين المللي در حوزه توليد فرآورده هاي نفتي واقع در پارك وي از يك نفر آقا يا خانم با عنوان شغلي مدير بازرگاني با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
-حداقل ليسانس رشته  مديريت بازرگاني و يا رشته هاي مرتبط 
- حداقل ده سال سابقه كار در اين زمينه و در شركت هاي بزرگ (همچنين پنج سال سابقه سمت مديريتي در اين حوزه كاري)
- تسلط كامل به زبان انگليسي
- حقوق و مزاياي عالي 
 


 

سایت های مرتبط