استخدام يك شركت معتبر مهندسي و عمراني (گريد يك) در 3 استان كشور

تاریخ انقضا :1398/10/30

کد :96368

 يك شركت معتبر مهندسي و عمراني (گريد يك) در راستاي تكميل كادر نيروي انساني در دفتر مركزي و پروژه هاي خود در استانهاي تهران ، البرز و بوشهر از افراد واجد شرايط و مستعد با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند رزومه هاي خود را با درج كد پست درخواستي در موضوع ايميل، به آدرس الكترونيكي hr1396hr@gmail.com  ارسال نمايند:

كد پست            عنوان شغلي      مدرك تحصيلي         سابقه كار (سال)

11 مدير حقوقي و قضايي (جهت دفتر مركزي) ليسانس/فوق ليسانس حقوق 10

12 مسئول دفتر مدير عامل (خانم-جهت دفتر مركزي) ليسانس مرتبط 5  

13 كارشناس روابط عمومي (جهت دفتر مركزي) ليسانس روابط عمومي، گرافيك و ساير رشتههاي مرتبط( از دانشجويان در حال تحصيل نيز به عنوان كار آموز دعوت مي گردد)  3

14 مدير/كارشناس IT (جهت دفتر مركزي) ليسانس/فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر  3-7

23 مدير/كارشناس مناقصات پروژه هاي عمراني (جهت دفتر مركزي) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني
3-7

34 مدير/كارشناس بودجه، مطالعات اقتصادي و استراتژي ليسانس/فوق ليسانس رشته هاي مرتبط 3-7

70 مدير پروژه ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني 20

60 سرپرست كارگاه ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشتههاي فني 15

61 سرپرست/كارشناس اجرا (جهت پروژه ها) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني 5-10

62 مدير/سرپرست /كارشناس دفتر فني (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني
5-10

63 مدير/سرپرست/كارشناس امور قرارداد ها (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني 3-7-10

64 سرپرست / كارشناس كنترل پروژه (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني
3-7

65 مدير/سرپرست/كارشناس مالي-حسابدار (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي فني 3-7-10

66 مدير/سرپرست انبار-انباردار (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس رشته هاي مرتبط-ديپلم 3-7-10

67 مدير/سرپرست پشتيباني-مسئول خريد (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس رشته هاي مرتبط-ديپلم 5-10

68 مدير/سرپرست/كارشناس اداري (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس رشته هاي مرتبط 3-7-10

69 سرپرست HSE- افسر HSE (جهت پروژه ها) كارشناس ايمني صنعتي (HSE) 3-7

71 سرپرست نقشه برداري-نقشه بردار (جهت پروژه ها) ليسانس نقشه برداري 3-7

72 برق و تاسيسات مكانيكي( جهت پروژه ها) ليسانس مرتبط- فوق ديپلم و ديپلم صنعتي 5

73 مدير/سرپرست/دفتر فني ماشين آلات (جهت دفتر مركزي و پروژه ها) ليسانس /فوق ديپلم فني 5-10-15
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط