جذب امريه سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي

تاریخ انقضا :1398/11/6

کد :96605

                                                جذب امريه سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي

پژوهشكده گردشگري جهاددانشگاهي در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني متخصص خود، از بين دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد، در رشته هاي جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد، جغرافيا و گردشگري امريه سربازي جذب كند:

شرايط عمومي:

• تسلط بر نرم افزارهاي عمومي و تخصصي
• متقاضيان ملزم به امضاي برگه تعهد عدم ارائه كسر خدمت در طول دوران امريه مي باشند
• متقاضيان نبايد به هيچ عنوان سابقه خدمت قبلي سربازي در هيچ يك از يگان هاي نظامي و انتظامي داشته باشند.
• متقاضيان داراي سوابق حرفه اي، با سابقه همكاري در انجام طرح هاي پژوهشي در اولويت مي باشند.
متقاضيان مستندات لازم شامل گواهي مدرك تحصيلي و سوابق علمي و اجرايي را به پست الكترونيكي پژوهشكده به
نشاني زير ارسال نمايند و يا در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با شماره ذيل تماس حاصل فرمايند.
info@itor.ir
31997134-051
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط