استخدام در شركت سيمان تهران

تاریخ انقضا :1398/11/28

کد :97201

 شركت سيمان تهران در نظر دارد بخشي از نيروي مورد نياز خود را  در رشته هاي پرستاري ، مهندسي ايمني و بهداشت حرفه اي و كارداني برق، از طريق آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي تأمين نمايد. 

متقاضيان مي توانند حداكثر تا تاريخ 98/11/28 به آدرس اينترنتي tcc.iran-azmoon.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و بــا توجه به شـرايط ذكر شده نسبت به ثبت نـام اقدام نمايند.
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط