استخدام يكي از بزرگترين هولدينگ هاي داروسازي كشور

تاریخ انقضا :1399/1/8

کد :97853

يكي از بزرگترين هولدينگ هاي داروسازي كشور واقع در كرج  از يك نفر خانم يا آقا با عنوان شغلي كارشناس ارشد ( يا سرپرست) برنامه ريزي بودجه  با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط
-سابقه كار مكفي در اين زمينه
-حداقل ليسانس در رشته هاي مهندسي صنايع ،. مديريت مالي و يارشته هاي مرتبط
- بسته حقوقي و مزاياي رقابتي 
 


 

سایت های مرتبط