استخدام گسترده و جديد شركت پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس از سراسر كشور

تاریخ انقضا :1399/3/6

کد :99339

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليد محصولات پتروشيمي و كمك به خودكفايي ايران اسلامي؛ شركت‌هاي پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس، واقع در استان بوشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت دوم پتروشيمي‌هاي منطقه پارس؛ در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات شركت‌هاي مورد نظر، از بين متقاضيان واجد شرايط سراسر كشور، و براي مقطع كارداني، صرفاً متقاضيان بومي استان بوشهر و شهرستانهاي پارسيان، لامرد و مهر (طبق تعريف بومي ذكرشده در بند ج) براساس جداول زير، نيروي انساني مورد نياز خود را براي زمان بهره‌برداري؛ پس از كسب موفقيت در آزمون‌هاي كتبي (عمومي و تخصصي)، مصاحبه تخصصي و روانشناسي و اخذ نتايج معاينات پزشكي (براي برگزيدگان مشاغل ايمني و آتش نشاني علاوه بر موارد ذكر شده اجراي آزمون آمادگي جسماني) مطابق با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي (مقررات اداره كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي پارس) دعوت به همكاري ­نمايد.
مهلت ثبت نام تا 6 خرداد ماه ميباشد.
تاريخ هاي مهم
شروع ثبت نام 1399/02/27 لغايت 1399/03/06
ويرايش اطلاعات 1399/03/10 لغايت 1399/03/12
مراجعه به سايت و دريافت كارت آزمون 1399/03/23 لغايت 1399/03/25
برگزاري آزمون 1399/03/30

* مكان و ساعت برگزاري آزمون در كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

   > شرايط عمومي

1 .تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران؛
2 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
3 .اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛
4 .داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي با تأييد پزشك متخصص طبكار؛
5 .عدم سوء پيشينه و سابقه محكوميت كيفري؛
6 .عدم اعتياد به مصرف مواد مخدر؛
7 .عدم اشتغال به كار به صورت رسمي، پيماني و يا آزمايشي در سازمانهاي دولتي و همچنين نداشتن تعهد خدمتي در ساير شركتها و سازمانها؛ 8 .دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم قانوني غير پزشكي براي متقاضيان مرد؛
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور كارت معافيت دائم قانوني غير پزشكي بايد قبل از تاريخ 27/ 02/ 1399 (اولين روز ثبت نام) باشد.
تبصره 2: متقاضيان مرد داراي كسر خدمت سربازي، ميبايست هنگام ورود اطلاعات، مدت خدمت سربازي را بدون در نظر گرفتن مدت كسر خدمت درج نمايند.
9 .دارا بودن حداكثر 32 سال سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) و حداكثر 34 سال سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و حداكثر 36 سال سن براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد؛ تا قبل از تاريخ 27/ 02/ 1399 (اولين روز ثبت نام).
تبصره 1: حداكثر سن اعلام شده، براي تمامي مقاطع تحصيلي با احتساب خدمت نظام وظيفه منظور گرديده است.
10 .دارا بودن دانشنامه يا گواهينامه موقت فراغت از تحصيل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي كليه متقاضيان مقاطع كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني، بدون ذكر كلمه معادل و ارزش استخدامي. تبصره 1 :تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان ميبايست قبل از تاريخ 27/ 02/ 1399 (اولين روز ثبت نام) باشد.
تبصره 2: آخرين مدرك تحصيلي ارايه شده در زمان ثبت نام ملاك استخدام خواهد بود و شركت هيچگونه تعهدي نسبت به پذيرش و تعديل مدارك تحصيلي بالاتر در طول دوران خدمت كاركنان را ندارد.
تبصره 3 : دانشنامه تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور بايستي به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.
11 .برنامه كاري كليه پذيرفته شدگان نهائي، در منطقه عسلويه به صورت ساكن – شاغل ميباشد و شركت هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين مسكن را نخواهد داشت.

   > امتيازات ويژه

امتياز متقاضيان بومي
براي متقاضيان بومي براساس جدول زير امتياز ويژه منظور خواهد شد.
متقاضيان بومي امتياز ويژه
شهرستانهاي عسلويه، كنگان، دير، جم از ضريب امتياز 2.1 برخوردار خواهند شد.
ساير شهرهاي استان بوشهر و شهرستانهاي پارسيان، لامرد و مهر از ضريب امتياز 1.1 برخوردار خواهند شد.

1. امتياز تخصيص داده شده به متقاضيان بومي صرفاً در مرحله آزمون كتبي منظور خواهد شد.
.2 بومي به متقاضياني اطلاق ميشود كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
الف. متقاضياني كه محل تولد آنها، يكي از شهرستانهاي استان بوشهر و يا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
ب. متقاضياني كه محل صدور شناسنامه آنها، يكي از شهرستانهاي استان بوشهر و يا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
ج. متقاضياني كه محل اخذ مدرك تحصيلي مقطع ديپلم آنها يكي از شهرستانهاي استان بوشهر و يا شهرستانهاي مهر، لامرد و پارسيان باشد.
3. ملاك شناسايي شهرستانهاي مورد اشاره؛ بر اساس آخرين تقسيمات جغرافيايي كشور ميباشد.
سهميه خانواده هاي شهدا و ايثارگران:
خانواده شهدا و ايثارگران در كليه رشته هاي شغلي به شرح زير از سهميه ويژه برخوردار خواهند شد:
1 -25 ٪ (بيسـت و پنج درصـد) از ظرفيت اسـتخدامي به خانواده هاي شـاهد، جانبازان و آزادگان، همسـر و فرزندان شـهدا و جانبازان 25 ٪و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، خواهر و برادر شهيد تخصيص مي يابد.
2 -5 ٪ (پنج درصد) از ظرفيت استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25 ٪و آزادگان كمتر از يكسال اسارت تخصيص مييابد.
تبصره 1: جهت استفاده از امتياز تخصيص داده شده براي خانواده هاي شهدا و ايثارگران ارائه كد ايثارگري و يا تأييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران الزامي است.
تبصره 2: جهت استفاده از سهميه براي رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، ارايه مدرك معتبر از سازمانها و نهادهاي ذيربط مورد تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح در سطح شهرستان الزامي ميباشد.

   > مراحل آزمون

1 .اين آزمون در سه مرحله براي رشته شغلي آتشنشان/ آتشنشان راننده و در دو مرحله براي ساير رشته هاي شغلي برگزار خواهد شد. در مرحله اول شركت كنندگان از طريق آزمون كتبي عمومي و تخصصي مورد سنجش قرار ميگيرند و براساس نتايج مرحله اول آزمون، 2.5 برابر ظرفيت استخدامي مورد نياز به مرحله دوم جهت مصاحبه تخصصي و روانشناسي دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه متناسب با ظرفيت استخدامي، دارندگان بالاترين نمرات جهت انجام مراحل بعدي دعوت مي گردند.
تبصره 1: لازم به ذكر است جهت رشته هاي شغلي آتشنشان/ آتشنشان راننده، 3 برابر ظرفيت استخدامي مورد نياز به مرحله دوم و سوم دعوت مي گردند.
2 .در آزمون كتبي به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه حاوي سوال هاي عمومي و اختصاصي داده خواهد شد.
3 .كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينه اي ميباشند. ضمناً به ازاي هر پاسخ غلط، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
4 .نمره كل آزمون كتبي بر اساس 50 ٪نمره آزمون عمومي و 50 ٪نمره آزمون اختصاصي محاسبه ميگردد.
5 .از متقاضيان رشته شغلي آتشنشان/ آتشنشان راننده، علاوه بر آزمون هاي كتبي (عمومي، تخصصي)، روانشناسي و مصاحبه تخصصي؛ آزمون آمادگي جسماني نيز به عمل خواهد آمد و پذيرش متقاضيان منوط به كسب حداقل امتياز آمادگي جسماني مي باشد.
6 .محاسبه نمره نهايي با درنظر گرفتن ضريب 60 درصد براي مرحله آزمون كتبي (عمومي، تخصصي) و ضريب 40 درصد براي مرحله مصاحبه تخصصي و روانشناسي صورت مي پذيرد.

   > مواد آزمون

1 -مواد آزمون كتبي عمومي براي كليه رشته هاي شغلي (متناسب با سطح مقاطع تحصيلي به صورت جداگانه) به شرح زير ميباشد:
– مهارت هاي هفتگانه فناوري اطلاعات (ICDL)……………. ضريب يك
– زبان و ادبيات فارسي…………………………………………………….. ضريب يك
– زبان انگليسي عمومي……………………………………………………. ضريب يك
– هوش و توانمندي هاي ذهني…………………………………………..ضريب يك

   > مواد آزمون كتبي

تخصصي مواد آزمون كتبي تخصصي براساس رشته هاي شغلي مورد پذيرش به شرح جدول صفحه 5 آگهي ميباشد.

و- مراحل ثبت نام:

1 .مراجعه به وب سايت آزمون
2 .تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور.
3 .ارسال عكس 4×3 پرسنلي با زمينه سفيد يا روشن
نكته 1 : عكس پرسنلي به صورت تمام رخ، بدون عينك، كراوات يا كلاه گيس باشد.
نكته 2 : عكس پرسنلي جديد بوده، در صورت هرگونه تغيير ظاهري و يا عمل جراحي منجر به تغيير در چهره به هر شكل ممكن، داوطلب ميبايست نسبت به تهيه عكس جديد اقدام نمايد.
نكته 3 :عكس پرسنلي خواهران، با مقنعه و با رعايت حجاب كامل به شكلي كه تمام صورت مشخص باشد.
4 .ارسال تصوير تمام صفحات شناسنامه.
5 .ارسال تصوير كارت ملي.
6 .ارسال تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم قانوني غير پزشكي.
7 .ارسال تصوير آخرين مدرك تحصيلي.

   > نحوه پرداخت وجه ثبت نام

داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم ميتوانند از روز 27/ 02/ 1399 لغايت ساعت 24 روز 06/ 03/ 1399 جهت ثبت نام به سايت آزمون مراجعه و پس از ارائه اطلاعات درخواستي و واريز آنلاين مبلغ (000. 300 سيصد هزار)ريال به عنوان هزينه ثبت نام، نسبت به اخذ كد رهگيري و دريافت نسخه كاغذي از اطلاعات ثبت نام خود اقدام نمايند.

   > نكات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاري آزمون

1 .زمان دريافت اينترنتي كارت ورود به جلسه از وب سايت آزمون از روز 23/ 03/ 1399 لغايت 25/ 03/ 1399 ميباشد.
2 .ساعت و محل برگزاري آزمون (در تهران و بوشهر) در زمان دريافت كارت و از طريق سامانه فوق الذكر اعلام ميگردد.
تبصره: لازم به ذكر است با توجه به شيوع ويروس كرونا، در صورت تغيير در محل و يا تاريخ برگزاري آزمون، مراتب در زمان صدور كارت شركت در آزمون و همچنين از طريق سامانه ثبت نام، اطلاع رساني صورت خواهد گرفت.
3 .جهت جلوگيري از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، تصوير مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را تهيه نموده و همچنين جهت واريز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز دوم (اينترنتي) و cvv2 كارت بانكي و همچنين فعال بودن امكان خريد اينترنتي كارت بانكي خود اطمينان حاصل فرماييد.
4 .ثبت نام زماني تكميل مي شود كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
5 .مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي ميباشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگهي شركت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيري به عمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
نكته: به طور مكرر مشاهده گرديده افرادي كه ثبت نام خود را از طريق كافينت و يا از طريق شخص ثالث انجام ميدهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشكل شده و در فرآيند شركت در آزمون اختلال جدي به وجود مي آيد. لذا مقتضي است در هنگام ثبت نام از ورود صحيح و كامل كليه اطلاعات خواسته شده برابر مشخصات داوطلب اطمينان حاصل نماييد.
6 .همراه داشتن كارت ورود به جلسه و شناسنامه يا كارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري ميباشد.
7 .داوطلبان مي بايست پس از اخذ كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به كنترل مشخصات فردي خود، مدرك تحصيلي، معدل، سهميه ايثارگري، شماره داوطلبي، شماره صندلي، ساعت و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند.
8 .به مدارك ناقص، مبهم، مخدوش يا ناخوانا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

> تذكرات مهم:

1 .ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مذكور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نميباشد.
2 .به تقاضاي ثبت نام اينترنتي متقاضياني كه پس از مهلت مقرر اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3 .ثبت نام در آزمون صرفاً اينترنتي و براساس آگهي مندرج در سايت ثبت نامي انجام خواهد شد.
4 .جذب نيروي انساني در شركت بر اساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، روانشناسي و معاينات پزشكي طب صنعتي و علاوه بر آن براي متقاضيان رشته شغلي آتشنشان/ آتشنشان راننده، آزمون آمادگي جسماني متناسب با برنامه هاي اجرايي شركت ميباشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق شرايط لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
5 .پذيرفته شدگان مكلف هستند، از تاريخي كه شركت اعلام خواهد نمود، در مراكز آموزشي و صنعتي به عنوان كارآموز/كارورز در منطقه ماهشهر/ عسلويه حضور داشته باشند.
6 .مدت زمان كارآموزي/ كارورزي حداقل 6 ماه خواهد بود، در طول دوره كارآموزي، كارآموزان از امكانات خوابگاهي به صورت مجردي بهره مند خواهند شد.
7 .كارآموزان در مدت زمان كارآموزي/ كارورزي از حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و مزاياي بيمه تأمين اجتماعي برخوردار مي باشند.
تبصره: در مدت زمان كارآموزي/ كارورزي هيچگونه مزايايي اعم از حق ماموريت، حق جذب و مزاياي جغرافيايي محل كارآموزي پرداخت نمي گردد.
8 .محل كار كليه پذيرفته شدگان بعد از گذارندن موفقيت آميز دوران كارآموزي در شركت هاي پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه ( استان بوشهر) خواهد بود.
تبصره: تاريخ شروع كارآموزي كاركنان براي شركت هاي پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس همزمان نخواهد بود. انتخاب متقاضيان واجد شرايط جهت فعاليت در هريك از شركت هاي مورد اشاره براساس سياستها و برنامه هاي اجرايي جذب اين شركتها خواهد بود. ضمناً حق هرگونه انتخاب و اعلام تاريخ شروع كارآموزي با شركت هاي مذكور مي باشد.
9 .برنامه كاري تمامي نيروها بصورت ساكن – شاغل ميباشد و شركت هيچگونه تعهدي در قبال تهيه مسكن و ارايه تسهيلات وديعه مسكن را نخواهد داشت.
10 .قرارداد كار پس از جذب واجدين شرايط، صرفاً در چارچوب قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي (مقررات كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس) خواهد بود.
11 .پذيرفته شدگان نهايي بر اساس مراحل جذب نيرو مكلف هستند، تعهد كتبي مبني بر پنج سال خدمت در شركت (به شرط تمديد قرارداد سالانه) ارايه نمايند. لازم به ذكر است اشتغال به كار پذيرفته شدگان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود.
12 .با توجه به اينكه اصالت مدارك ارائه شده توسط شركت استعلام خواهد شد، چنانچه در هر مرحله از رسيدگي، عدم صحت و اعتبار مدارك ارائه شده، براي شركت محرز گردد، در همان مقطع از ادامه همكاري ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت اين مورد بدون حق اعتراض به عهده فرد متقاضي بوده و شركت در خصوص مطالبه خسارات وارده، اقدام خواهد نمود.
13 .دريافت مدارك و پذيرفته شدن در آزمون كتبي به منزله پذيرفته شدن فرد تلقي نخواهد شد و شركت نسبت به انتخاب نيروهاي مورد نياز خود، پس از موفقيت در تمامي مراحل آزمون اقدام خواهد نمود.
14 .ثبت نام متقاضيان در آزمون استخدامي به منزله پذيرش كليه مفاد آگهي آزمون استخدامي ميباشد و حق هرگونه ادعايي درخصوص عدم اطلاع از مفاد آگهي از متقاضي سلب ميگردد.
15 .متقاضيان ميتوانند در صورت داشتن هر گونه سوال از ساعت 9 صبح الي 15 عصر در روزهاي غير تعطيل با شماره تلفنهاي 2341541 -0615 تماس حاصل فرمايند و يا در تمام ساعات شبانه روز سوالات خود را به آدرس الكترونيكي mahchpe@aut.ac.ir ارسال نمايند.

 

                                                                              وبسايت آزمون  


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط