استخدام يك هلدينگ معتبر در استان تهران

تاریخ انقضا :1399/3/21

کد :99711

 يك هلدينگ معتبر در راستاي تكميل نيروي انساني خود با شرايط ذيل در تهران (حوالي سعادت آباد) استخدام مينمايد:

رديفمدرک تحصيليرشته تحصيليشغل مورد نظرحداکثر سنتخصص و تواناييجنسيتتعداداستان محل خدمتشهر محل خدمت
 1 کارشناس حسابداري يا مديريت مالي از دانشگاههاي سراسري يا آزاد کارشناس نظارت بر شرکتها 33
 آشنايي با قانون تجارت، مباحث حسابداري و تحليل صورتهاي مالي، آشنايي با امور مجامع و شرکتها، آشنايي با قوانين بيمه و مالياتي،آشنايي با مباحث بودجهريزي شرکتي، تسلط به نرمافزارهاي Word ، Excel و PowerPoint، داراي کارت پايان خدمت يا معافيت
 مرد 1 تهران تهران
 2 کارشناس حسابداري يا مديريت مالي از دانشگاههاي سراسري يا آزاد کارشناس ريسک 35
 آشنايي با مباحث حسابداري، ريسک، برنامهريزي و تدوين استراتژي، آمار و تحليل ، تسلط به نرمافزارهاي Word ، Excel و PowerPoint، داراي کارت پايان خدمت يا معافيت
 مرد 1 تهران تهران

 

داوطلبان ميتوانند رزومه خود را با درج عنوان شغلي

 در موضوع ايميل، به آدرس ايميل زير ارسال كنند:

h_holding@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط